Soal Pas Pkn Smp/Mts Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawaban

Soal UAS PKn Kelas 7 Semester 1 + Jawaban Th. 2018. Soal Ujian Akhir Semester / Penilaian Akhir Semester ( PAS ) Mapel Pendidikan dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/ MTS smt 1/ Ganjil yang dilengkapi dengan kunci jawaban untuk memudahkan siswa siswi mempelajarinya. Soal UAS ini dibuat sesuai dengan kurikulum 2013/ Kurtilas/ K 13 dengan jumlah soal sebanyak 50 butir berupa pilihanga ganda/ PG.

Pilihlah Jawaban Yang Paling Tepat !
1. Berikut ini yang bukan merupakan alasan Jepang mengizinkan pembentukan BPUPKI ialah ....
a. Memikat hati rakyat Indonesia
b. Melaksanakan politik koloni Jepang
c. Menyadari kekalahan terhadap sekutu
d. Membantu rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan

2. Bagi rakyat Indonesia pembentukan BPUPKI bertujuan ....
a. Mempelajari dan meyelidiki hal penting yang bekerjasama dengan pembentukan negara Indonesia merdeka
b. Mempelajari dan menyelidiki wacana kekuatan Jepang di Indonesia
c. Mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan pemilihan presiden ketika Indonesia merdeka
d. Mempersiapkan taktik dalam mengahadapi penjajah Jepang yang sangat kejam

3. Pada ketika sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei hingga dengan 1 Juni 1945 membahas tentang
....
a. Undang-Undang Dasar Negara
b. pemimpin Negara
c. dasar Negara
d. lambang dan bendera Negara

4. Pada ketika dibuat keanggotaan BPUPKI berjumlah….
a. 9 orang tokoh-tokoh Indonesia
c. 26 orang tokoh-tokoh Indonesia
b. 62 orang tokoh-tokoh Indonesia
d. 7 orang tokoh-tokoh Indonesia

5. Gambar tersebut ialah tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yang berjulukan ...
a. Ir. Soekarno
b. Mr. Soepomo
c. Mr. Moh. Yamin
d. Drs.Moh. Hatta

6. Anggota Panitia Sembilan pada gambar tersebut yang berjulukan Haji Agus Salim, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Achmad Soebardjo, ditunjukkan pada nomor ...

 Mapel Pendidikan dan Kewarganegaraan Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Soal PAS PKn SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawaban

a. (1), (2),dan (3)
c. (7), (8), dan (9)
b. (6), (7), dan (9)
d. (8), (3), dan (4)

7. Perhatikan pernyataan berikut!

  1. Peri Ketuhanan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Kerakyatan
  4. Peri Kebangsan
  5. Kesejahteraan rakyat

Urutan dasar Negara yang diusulkan oleh Mr. Moh. Yamin yang benar ialah ….
a. (1),(2),(3),(4), dan (5)
b. (4),(1),(3),(2), dan (5)
c. (1),(4),(3),(2), dan (5)
d. (4),(2),(1),(3), dan (5)

8. Setelah menuntaskan tugasnya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia diganti
oleh ....
a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
b. Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia
c. Panitia Sembilan
d. Panitia Kecil

9. Tugas Panit ia Sembilan ialah ….
a. menyusun rancangan proklamasi kemerdekaan
b. menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar Negara
c. memutuskan Undang-Undang Dasar 1945
d. membuat peraturan Negara Indonesia merdeka

10. Rumusan Sila pertama dasar Negara pada Piagam Jakarta berbunyi….
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama Islam bagi pemeluk-pemelukya
c. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan pemikiran Islam bagi pemeluk-pemelukya
d. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukya

Lainnya : Kumpulan Soal PAS Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 Semester 1 + Jawaban

Klik => Kunci Jawaban PAS PKn Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 Semester Ganjil

11. Alasan perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta ketika penetapan dasar negara oleh PPKI
adalah….
a. Agar orang Islam tidak melaksanakan syariat agamanya
b. Usulan dari orang Indonesia belahan Timur yang sebagian besar beragama non Islam.
c. Agar lebih pendek sehingga gampang dihafal
d. Usulan biar agama islam tidak tertulis dalam dasar Negara Pancasila

12. Berikut bukan  merupakan semangat dan komitmen kebangsaan ibarat yang ditunjukkan oleh
para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar Negara adalah  …..
a. Semangat yang  berpengaruh dalam  membuat perubahan dari Negara terjajah menjadi negara merdeka
b. Semangat kebangsaan untuk menyayangi bangsa dan negaranya
c. Semangat pujian yang tinggi terhadap dirinya dan anggota keluarganya
d. Semangat nasionalisme dan patriotisme

13. Perhatikan suasana sidang BPUPKI yang kedua di bawah ini!

Anggota MOEZAKIR:
Saya mohon dari Tuan-tuan anggota sekalian!
Oleh sebab kita menghadapi ketika yang suci, oke kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan wacana bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh sebab itu, saya mohon kepada paduka Tuan-tuan sekalian, sukalah Tuan-tuan bangkit di hadapan hadirat Allah Subhanahuwataala untuk meminta doa

Ketua RADJIMAN:
Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Rapat meminta doa dengan pimpinan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang membacakan Fatihah.  Sesudah itu diadakan pemungutan suara

Suasana sidang BPUPKI di atas menggambarkan suasana ….
a. yang penuh dengan permufakatan, tanggungjawab, toleransi, dan religius
b. yang penuh dengan permufakatan, tanggungjawab, dan ambisi
c. yang penuh dengan permufakatan, egois, dan religius
d. yang penuh dengan permufakatan, tanggungjawab, ambisi, dan religious

14. Perhatikan suasana sidang PPKI yang kedua di bawah ini!
Anggota OTTO ISKANDARDINATA:

Berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon,  yaitu Bung Karno sendiri. (Tepuk tangan)

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh Tuan-tuan sekalian dengan bunyi lingkaran menjadi Presiden Republik Indonesia. (Tepuk tangan). (Semua anggota bangkit dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan “Hidup Bung Karno” 3x)

Suasana sidang PPKI di atas menggambarkan ….
a. Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta chauvinisme
b. Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta materialisme
c. Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kemewahan
d. Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan

15. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila mempunyai ciri- ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Kecuali ....
a. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme.
b. Adanya rasa mempunyai terhadap bangsa Indonesia.
c. Selalu mengutamakan kepentingan pribadi
d. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai harapan bangsa.

16. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Pembentukan MPRS
2) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
3) Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh.Hatta sebagai Wakil Presiden
4) Pembentukan KNIP
Dari pernyataan di atas hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan nomor ….
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 1, 2, dan 4
d. 2, 3, dan 4

17. Rancangan/ konsep dasar negara dirumuskan oleh ....
a. Panitia perumus kemerdekaan Indonesia
b. Panitia perancang kemerdekaan Indonesia
c. Panitia kecil yang berjumlah tujuh orang
d. Panitia kecil yang berjumlah sembilan orang

18. Arti penting adanya komitmen perubahan isi sila pertama Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi belahan dari sila Pancasila yaitu ....
a. Mengedepankan kepentingan pribadi jauh lebih penting daripada mendahulukan kepentingan umum
b. Golongan dominan senantiasa menyerah kepada golongan minoritas untuk kebaikan semua golongan
c. Setiap orang harus bersikap sopan kepada penganut agama demi menjaga kehormatan dan kebaikan bersama
d. Sikap toleransi dalam kehidupan bernegara senantiasa dikedepankan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

19. Berikut ini merupakan pengertian dari norma kesusilaan ialah ….
a. Peraturan hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah dan larangan
b. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia
c. Peraturan hidup yang timbul dari hati nurani manusia
d. Ketentuan yang dibuat oleh negara

20. Perhatikan sikap dan peerilaku berikut ini!
1) Menghina pribadi seseorang
2) Meludah dihadapan oranglain
3) Bebicara kasar
Sikap dan sikap di atas memperlihatkan pelanggaran norma ...
a. Adat
b. Kesusilaan
c. Hukum
d. Kesopanan

21. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Bertegur sapa dengan orang yang dikenal
2) Menyantuni anak yatim dan orang jompo
3) Membuang sampah pada tempatnya
4) Berkata jujur dan bersikap amanah
5) Menghormati cara ibadah umat agama lain
Wujud pelaksanaan norma agama ditunjukkan oleh angka ....
a. 1), 2), dan 3)
b. 2), 4), dan 5)
c. 1), 3), dan 5)
d. 3), 4), dan 5)

22. Masyarakat Jawa mempunyai cara menghormati orang yang lebih bau tanah yaitu memakai panggilan tertentu ibarat “mas” atau “mbak”. Cara itu berdasarkan mereka pertanda kesopanan.Berbeda dengan masyarakat Banjar, mereka tidak mempersalahkan kalau ada anak kecil memanggil kakaknya dengan hanya menyebut nama. Fakta ini memperlihatkan sifat norma kesopanan yaitu ....
a. Luas
b. Lokal
c. Sempit
d. Universal

23. Dalam hidup bermasyarakat setiap elemen masyarakat harus berupaya membuat suasana kondusif dan damai.Upaya membuat suasana tersebut sanggup dilakukan dengan cara ...
a. Tekun dalam berguru dan  bekerja
b. Akif dalam kegiatan kemasyarakatan
c. Mengadakan banyak sekali kegiatan hiburan dalam masyarakat
d. Gigih memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok

24. Berikut ini tabel pasangan norma dan sikap sesuai norma dalam keluarga !
 Mapel Pendidikan dan Kewarganegaraan Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Soal PAS PKn SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawaban

Pasangan yang sempurna antara norma dan sikap ditunjukkan oleh angka ...
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)

25. Berikut yang bukan fungsi aturan dalam kehidupan bermasyarakat ialah ...
a. Pedoman dalam bertingkah laku
b. Sistem pengendalian sosial
c. Mengekang kebebasan masyarakat
d. Menjaga kerukunan anggota masyarakat

26. Perhatikan gambar berikut!
 Mapel Pendidikan dan Kewarganegaraan Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Soal PAS PKn SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawaban

Perilaku siswa yang terlihat pada gambar merupakan pelanggaran norma ...
a. Kesopanan
b. Kaesusilaan
c. Hukum
d. Agama

27. Arti pepatah “Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung”adalah ...
a. menggambarkan dengan sempurna kewajiban kita untuk menaati aturan atau aturan yang hidup dalam masyarakat.
b. menggambarkan dengan sempurna kewajiban kita menjunjung nama baik bangsa dan negara kita
c. menggambarkan dengan sempurna kewajiban kita untuk selalu hidup di bumi kita Indonesia dan tidak perlu merantau ke luar negeri
d. menyatakan bahwa kita memperlihatkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita.

28. Berikut bukan merupakan kategori kepentingan yang dilindungi (norma) hukum, dalam masyarakat Menurut Roscoe Pound, yaitu ...
a. Kepentingan umum
b. Kepentingan sosial
c. Kepentingan pribadi
d. Kepentingan masyarakat.

29. Cicero (106 – 43 SM), spesialis aturan bangsa Romawi menyampaikan ”ubi societas ibi ius”
yang artinya ...
a. di mana ada masyarakat, di situ ada hukum
b. di mana ada insan di situ ada kepentingan
c. hidup insan haruslah diatur dengan baik
d. kehidupan yang kondusif tercipta sebab adanya hukum

30. Setiap pelanggaran terhadap norma pastilah akan mendapat sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sanggup berupa .....
a. Akan mendapat dosa dan eksekusi neraka
b. pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat
c. adanya penyesalan dalam diri sendiri
d. mendapat eksekusi penjara ataupun denda dari pihak yang berwenang.

31. Perhatikan gambar berikut!
 Mapel Pendidikan dan Kewarganegaraan Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Soal PAS PKn SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawaban

Perilaku anak pada gambar merupakan pelanggaran terhadap norma ....
a. Kesusilaan
b. Hukum
c. Kesopanan
d. Agama

32. Dijatuhkannya eksekusi kepada pelanggar aturan secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut, kecuali....
a. Pembalasan atas kesalahan.
b. Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku.
c. Perampasan hak seseorang
d. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melaksanakan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain

33. Hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ....
a. Keadilan legal
b. Keadilan distributif
c. Keadilan komutatif
d. Keadilan sosial

34. Pemerintah memperlihatkan subsidi listrik kepada masyarakat yang miskin/tidak mampu. Hal tersebut merupakan palaksanaan dari nilai ....
a. Keadilan legal
b. Keadilan distributif
c. Keadilan komutatif
d. Keadilan sosial

35. Di dalam aturan pidana, eksekusi itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu aturan pokok dan eksekusi tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 eksekusi pokok mencakup hal-hal sebagai berikut kecuali ....
a. eksekusi mati
b. eksekusi denda
c. eksekusi penjara
d. pencabutan hak-hak tertentu,

36. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan sikap tidak patuh terhadap norma.
Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, di antaranya ......
a. Faktor budaya tertib dan disiplin dalam masyarakat yang sudah baik
b. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan aksara dalam diri sendiri yang belum mempunyai kesadaran berlaku taat aturan.
c. Faktor lingkungan masyarakat yang belum memperlihatkan daya dukung terhadap pembentukan tabiat patuh pada aturan.
d. Kurangnya perhatian dari orangtua, pergaulan dengan sobat sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh.

37. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.
Contoh konvensi dalam ketatanegaraaan Indonesia antara lain ....
a. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR
b. Pemilihan presiden secara pribadi setiap lima tahun sekali.
c. Pemilihan DPR, DPRD dan DPD setiap lima tahun sekali secara demokratis
d. Pidato presiden pada upacara peringatan HUT RI

38. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu ....
a. Mengatur masalah-masalah kenegaraan biar kehidupan negara berjalan dengan baik
b. Membatasi hak-hak warga negara dlam kehidupan bernegara
c. Mengatur bentuk negara, lambang negara dan dasar negara sehingga negara mempunyai identitas yang jelas
d. Membatasi kekuasaan pemerintahan biar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

39. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945 ditetapkan oleh ....
a. BPUKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari sehabis Proklamasi
b. PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari sehabis Proklamasi
c. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945,
d. Panitia sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno

40. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh ....
a. BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang pertama tanggal 29 Mei hingga dengan 1 Juni 1945
b. BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli hingga dengan 17 Juli 1945
c. PPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang tanggal 18 Agustus 1945
d. KNIP Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 18 Agustus 1945

41. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

  1. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
  2. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” digant i dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa.”
  3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia orisinil yang beragama Islam” menjadi ”Presidenialah orang Indonesia asli.”
  4. Digantinya forum KNIP menjadi forum dewan perwakilan rakyat dan MPR
  5. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” digant i menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”


Empat perubahan yang disepakati pada Sidang PPKI terhadap rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang badan Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI ditunjukkan nomor ...
a. 1),2),3), dan 4)
c. 2),,3), 4) dan 5)
b. 1),2),3), dan 5)
d. 1.),3), 4) dan 5)

42. Pernyataan yang memperlihatkan adanya hubungan antara Piagam Jakarta dengan Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ....
a. Piagam Jakarta dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen yang sama
b. Sebagian besar isi Piagam Jakarta dijadikan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Semua materi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berasal dari Piagam Jakarta
d. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber bagi Piagam Jakarta

43. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai aturan yang paling tinggi dan mendasar sifatnya. sebab merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip aturan yang berlaku universal, maka ....
a. semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dihentikan bertentangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sama kedudukannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

44. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan para tokoh pendiri negara sanggup diketahui dalam ...
a. Pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah
b. Sikap tegas dalam bekerja sama dengan para penjajah Indonesia
c. Kepandaian  mereka dalam setiap mengikuti musyawarah
d. Perilaku para pendiri negara yang selalu mementingkan keompoknya.

45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketika disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas ....
a. Pembukaan dan klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945
b. Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945
c. Batang badan dan klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945
d. Pembukaan dan batang badan Undang-Undang Dasar 1945

46. Pada rancangan Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI, Pasal 6 Ayat (1) berbunyi ...
a. Presiden ialah orang Indonesia asli
b. Presiden bukan orang Indonesia asli
c. Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam
d. Presiden ialah orang Indonesia tidak memandang apa agamanya

47. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Panitia Sembilan, yang semula berjulukan ...
a. Piagam Jakarta
b. Preambule
c. Mukaddimah
d. Penjelasan

48. Bentuk kepatuhan dan kesetiaan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sanggup ditunjukkan dengan ....
a. Ikut merubah Undang-Undang Dasar 1945
b. Melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsekuen
c. Aktif membawa buku Undang-Undang Dasar 1945 ke mana saja
d. Melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kepentingan pribadi

49. ”… Marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dala
pemilihan” pernyataa K.R.T. Radjiman Widyoningrat tersebut membuktikan bahwa para tokoh pendiri negara mempunyai sikap yang ....
a. Kestria
c. Religius
b. Berwibawa
d. bijaksana.

50. Wakil ketua BPUPKI yang berasal dari Jepang ialah ....
a. Hirohito
b. Ichibangase Yosio
c. Matshusita
d. Zyunbi Tyoosakai

Demikianlah Soal Latihan PAS PKn SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawaban Kurikulum 2013 diatas, semoga bermanfaat. Sekian dan terimakasih.

0 Response to "Soal Pas Pkn Smp/Mts Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawaban"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

==[CloseKlik 2X]==
 photo lineviral_1.png