Soal Tematik Kelas 5 Sd Tema 6 Subtema 2 Perpindahan Kalor / Panas Dan Kunci Jawaban

SOAL TEMATIK KELAS 5 SD KURIKULUM 2013 ( K13 )
Tema : 6 – Panas dan Perpindahannya
Subtema  : 2 – Perpindahan Kalor

Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 10
Jumlah soal uraian : 5
 Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tingggi Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 6 Subtema 2 Perpindahan Kalor / Panas dan Kunci Jawaban

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. Panas sanggup berpindah dari ....
a. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tingggi
b. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah
c. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu minus
d. Benda bersuhu nol ke benda bersuhu 100

2. Radiasi ialah proses perpindahan panas dengan ....
a. Tanpa zat perantara
b. Tanpa mediator cahaya
c. Perantara logam
d. Dengan zat perantara

3. Perpindahan panas melalui zat mediator dinamakan ....
a. Konveksi
b. Radiasi
c. Konduksi
d. Konjungsi

4. Air yang dimasak dalam panci sanggup mendidih merata ketika dipanaskan termasuk perpindahan panas secara ....
a. Konveksi
b. Konduksi
c. Respirasi
d. Evaporasi

5. Benda yang sanggup menghantarkan panas dengan baik dinamakan ....
a. Konvektor
b. Konduktor
c. Isolator
d. Radiator

6. Alat di bawah ini yang mempunyai cara kerja pepindahan panas secara konduksi ialah ....
a. Lampu pijar
b. Kompor
c. Setrika
d. Oven

7. Contoh pepindahan panas secara radiasi ibarat ....
a. Memasak air hingga mendidih
b. Menggoreng ikan dalam wajan
c. Gagang panci yang terasa panas ketika memasak
d. Rasa hangat di depan api unggun

8. Terjadinya angin darat dan angin maritim termasuk perpindahan panas secara ....
a. Konduksi
b. Radiasi
c. Konduktor
d. Konveksi

9. Perpindahan panas secara konveksi sanggup terjadi pada benda ....
a. Padat dan cair
b. Cair dan gas
c. Gas dan padat
d. Padat dan keras

10. Di bawah ini yang termasuk benda yang sanggup menghantarkan panas dengan baik ialah ....
a. Karet
b. Kertas
c. Besi
d. Gabus

11. Para nelayan pergi ke maritim pada malam hari antara lain alasannya ialah pada malam hari terjadi ....
a. Perpindahan panas yang menjadikan angin bertiup dari darat ke laut
b. Perpindahan panas yang menjadikan angin bertiup dari maritim ke darat
c. Perpindahan panas yang menjadikan angin di maritim menjadi tenang
d. Perpindahan panas yang menjadikan air maritim mengalir dari pantai ke tengah laut

12. Masyarakat nelayan di perbagai wilayah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di daerahnya. Mereka bersatu saling bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan tradisi tersebut. Hal ini merupakan pola perilaku yang mencerminkan Pancasila sila ....
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat

13. Tradisi berburu ikan paus dilakukan oleh masyarakat nelayan di ....
a. Lamalera, Nusa Tenggara Timur
b. Karimun Jawa, Jawa Tengah
c. Raja Ampat, Papua
d. Denpasar, Bali

14. Tradisi nelayan di setiap tempat di Indonesia mempunyai keragaman kearifan lokal yang berbeda-beda, maka dari itu kita perlu menjunjung perilaku ....
a. Mengkritik kalau tidak sepandangan
b. Toleransi dan saling menghargai
c. Merasa paling baik di antara yang lain
d. Saling menilai dan membandingkan

15. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia diatur dalam ....
a. Pancasila
b. KUHP
c. Undang-Undang Dasar 1945
d. Teks Proklamasi

16. Pak Santoso tidak takut untuk menawarkan pendapatnya ketika sedang musyawarah bersama warga desa Sukamakmur, hal itu alasannya ialah Pak Santoso mengetahui bahwa setiap warga negara berhak untuk ....
a. Tampil andal di musyawarah
b. Menjadi pemimpin musyawarah
c. Mengeluarkan  pendapatnya
d. Memaksakan pendapatnya

17. Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal ....
a. 31 Ayat 1
b. 32 ayat 2
c. 33 ayat 1
d. 28 ayat 2

18. Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban sebagai warga negara ialah ....
a. Membayar pajak dan retribusi
b. Mempertahankan kedaulatan bangsa
c. Menghormati hak asasi manusia
d. Berkumpul dan berorganisasi di masyarakat

19. Bersekolah mengikuti pendidikan dasar merupakan sebuah ....
a. Hak
b. Kewajiban
c. Hobi
d. Paksaan

20. Menjalankan hak dan kewajiban harus disertai dengan ....
a. Paksaan
b. Imbalan
c. Tanggung jawab
d. Hadiah

21. Petani, pedagang dan nelayan mempunyai kewajiban yang sama dalam pekerjaannya yaitu ...
a. Bekerja dengan baik
b. Menggunakan materi bakar minyak
c. Menjual dagangan ke pasar
d. Melaporkan risikonya ke kepala desa

22. Kewajiban sebagai seorang pelajar ketika di sekolah antara lain ....
a. Mengerjakan PR
b. Mendapat pelajaran
c. Disayangi teman
d. Menjaga ketertiban

23. Tari Saman dari Aceh mempunyai pola lantai berbentuk ....
a. Vertikal
b. Horizontal
c. Melengkung
d. Lingkaran

24. Tari Sekapur Sirih dari Bengkulu mempunyai pola lantai berbentuk ....
a. Huruf V
b. Garis melengkung ke depan
c. Segi empat
d. Vertikal

25. Jenis pola lantai dalam tarian yang berupa para penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya ibarat pada Tari Serimpi dari Jawa Tengah dinamakan pola lantai ....
a. Hoizontal
b. Diagonal
c. Oval
d. Vertikal

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan pribadi ternilai secara online, silahkan dicoba :
- > Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 6 Subtema 2 Perpindahan Kalor / Panas Langsung Ada Nilainya

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Panas matahari hingga ke bumi dengan cara ....

2. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zatnya dinamakan ....

3. Benda yang tidak sanggup menghantarkan panas dengan baik dinamakan ....

4. Indonesia ialah negara kepulauan yang sebagaian besar daerahnya ialah perairan sehingga disebut sebagai negara ....

5. Angin maritim terjadi pada waktu ....

6. Setiap warga negara berhak atas  pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal itu diatur dalam ....

7. Menjunjung tinggi dasar negara ialah merupakan ..... sebagai warga negara.

8. Mendapatkan pendidikan dan perhatian dari guru merupakan pola ..... siswa di sekolah.

9. Tari Kecak dari Bali mempunyai bentuk pola lantai berbentuk  ....

10. Jenis pola lantai dalam tarian yang berupa para penari membentuk garis lurus dari kiri ke kanan atau sebaliknya dinamakan pola lantai ....

C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Jelaskan 3 bentuk perpindahan panas!
Jawab : ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Sebutkan 3 pola perpindahan panas secara radiasi!
Jawab : ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sebtukan 3 hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara Indonesia!
Jawab : ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Sebutkan hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar di sekolah!
Jawab : ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Sebutkan benda-benda yang sanggup menghantarkan panas dengan baik dalam proses konduksi!
Jawab : ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan pribadi ternilai secara online, silahkan dicoba :
- > Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 6 Subtema 2 Perpindahan Kalor / Panas Langsung Ada Nilainya

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN TEMATIK
KELAS V SD TEMA 6 PANAS DAN PERPINDAHANNYA
SUBTEMA 2 PERPINDAHAN KALOR                                                                                                                                                                                                                                                       
A. JAWABAN

1. b. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah
2. a. Tanpa zat perantara
3. c. Konduksi
4. a. Konveksi
5. b. Konduktor
6. c. Setrika
7. d. Rasa hangat di depan api unggun
8. d. Konveksi
9. b. Cair dan gas
10. c. Besi
11. a. Perpindahan panas yang menjadikan angin bertiup dari darat ke laut
12. c. Ketiga
13. a. Lamalera, Nusa Tenggara Timur
14. b. Toleransi dan saling menghargai
15. c. Undang-Undang Dasar 1945
16. c. Mengeluarkan  pendapatnya
17. a. 31 Ayat 1
18. d. Berkumpul dan berorganisasi di masyarakat
19. b. Kewajiban
20. c. Tanggung jawab
21. a. Bekerja dengan baik
22. d. Menjaga ketertiban
23. b. Horizontal
24. b. Garis melengkung ke depan
25. d. Vertikal

B. JAWABAN

1. Radiasi
2. Konveksi
3. Isolator
4. Maritim
5. Siang hari
6. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2
7. Kewajiban
8. Hak
9. Lingkaran
10. Horizontal

C. JAWABAN

1. 3 bentuk perpindahan panas :
- Radiasi = Perpindahan panas tanpa melalaui zat perantara
- Konduksi = Perpindahan panas melalui zat perantara
- Konveksi = Perpindahan panas dengan diikuti dengan perpindahan zatnya

2. 3 pola perpindahan panas secara radiasi :
- Panas matahari hingga ke bumi
- Panas api unggun yang terasa di badan ketika berada di dekatnya
- Panas nyala lilin ketika jari di dekatkan

3. Contoh hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia :
- Hak untuk berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat
- Hak mendapat pengajaran dan pendidikan
- Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Hak membela negara
- Hak mempertahankan kedaulatan negara

Contoh kewajiban yang dimiliki setiap warga negara Indonesia :
- Kewajiban mengikuti pendidikan dasar
- Kewajiban membayar pajak dan retribusi
- Kewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan negara
- Kewajiban menghormati hak asasi manusia
- Kewajiban menjunjung tinggi dasar negara
- Kewajiban mentaati aturan dan peraturan pemerintah

4. Contoh hak sebagai seorang pelajar di sekolah :
- Hak mendapat pengajaran dan pendidikan
- Hak mendapat perlindungan
- Hak mendapat perhatian

Contoh kewajiban sebagai seorang pelajar!
- Kewajiban menghormati guru
- Kewajiban mentaati peraturan
- Kewajiban mengerjakan tugas

5. Contoh benda-benda yang sanggup menghantarkan panas dengan baik dalam proses konduksi :
- Besi
- Tembaga
- Alumunium
- Emas
- Perak
- Perungu
- Kuningan

0 Response to "Soal Tematik Kelas 5 Sd Tema 6 Subtema 2 Perpindahan Kalor / Panas Dan Kunci Jawaban"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

==[CloseKlik 2X]==
 photo lineviral_1.png